محمدرضا مرعشی پور

محمدرضا مرعشی پور سال ۱۳۱۵ در شوشتر متولد شده است. ایشان در زبان و ادبیات عرب تبحر دارند.

خلاصه ای از آثار محمد رضا مرعشی پور :​

  • راه

  • خواب

  • کوچه مدق

  • تندر

  • هزار و یک شب  

  • تاریخ بیهقی به روایت دیگر

  • کلیله و دمنه