• رادیو نبشته

اپیزود ۸ - شهریار مندنی‌پور

در بخش اول اپیزود مصاحبه آرش دبستانی را میشنویم با شهریار مندنی پور. شهریار از آشنایی اش با هوشنگ گلشیری و جلسات عصر پنجشنبه میگوید. در ادامه از ادبیات مهاجرت صحبت به میان می آید. مندنی پور در پاسخ به این سؤال که آیا خودش را متعلق به فرهنگ ایرانی میداند یا تن به جهانی شدن داده؟ می گوید که نویسنده باید پا در فرهنگ کشور خود داشته باشد و سر در ابرها. آثار شهریار مندنی پور عبارتند از:

سایه های غار. هشتمین روز زمین، مومیا و عسل، راز، ماه نیمروز، دل دلدادگی،شرق بنفشه، آبی ماورای بحار، هزار و یک سال، کتاب ارواح شهرزاد، شازه ها و شگردها و فرم های داستان نو

در میانه صحبت های آرش و مندنی پور کارشناسان برنامه کیهان خانجانی و محمد حسینی و آرش در ارتباط با آثار مندنی پور به گفتگو مینشینند. حسینی تکنیک و مضامین نوشته های مندنی پور را بسیار قابل توجه می داند وکیهان خانجانی از لایه های داستانی مندنی پور می گوید.

همچنین در این اپیزود مندنی پور چند خطی از یکی از داستانهایش را برای ما میخواند.

در بخش قلم نو دستان کوتاه مهسا شیروانی را گوش می کنیم با صدای خود نویسنده .


موسیقی های استفاده شده در این اپیزود:

Intro - Mahya Hamedi

Veine, Troisiéme mouvement | وَرید، حرکت سوّم - Behrang Baghaie

Labkhand - Najva

لینک اپیزود: اپیزود هشتمشهریار مندنی‌پور در ۲۶ بهمن ۱۳۳۵ در شیراز


خلاصه ای از فعالیت ها:‌

آثار:

س‍ای‍ه‌ه‍ای غ‍ار. ش‍ی‍راز: ن‍وی‍د، ۱۳۶۸

ه‍ش‍ت‍م‍ی‍ن روز زم‍ی‍ن. ت‍ه‍ران: ن‍ی‍ل‍وف‍ر، ۱۳۷۱

م‍وم‍ی‍ا و ع‍س‍ل (م‍ج‍م‍وع‍ه داس‍ت‍ان). ت‍ه‍ران: ن‍ی‍ل‍وف‍ر، ۱۳۷۵

راز. با ن‍ق‍اش‍ی پ‍ژم‍ان رح‍ی‍م‍ی‌زاده. ت‍ه‍ران: س‍روش (ان‍ت‍ش‍ارات ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)

م‍اه ن‍ی‍م‍روز. ت‍ه‍ران: نشر مرکز‏‫، ۱۳۷۶.

دلِ دل‍دادگ‍ی. ت‍ه‍ران: زری‍اب، ۱۳۷۷.

ش‍رق ب‍ن‍ف‍ش‍ه. ت‍ه‍ران: ن‍ش‍ر م‍رک‍ز، ۱۳۷۷.

آب‍ی م‍اورای ب‍ح‍ار (ی‍ازده داس‍ت‍ان). ت‍ه‍ران: ن‍ش‍ر م‍رک‍ز‏‫، ۱۳۸۲.

ه‍زار و ی‍ک س‍ال. ت‍ه‍ران: آف‍ری‍ن‍گ‍ان، ۱۳۸۲.

ک‍ت‍اب ارواح ش‍ه‍رزاد: س‍ازه‌ه‍ا، ش‍گ‍رده‍ا و ف‍رم‌ه‍ای داس‍ت‍ان ن‍و. ت‍ه‍ران: ق‍ق‍ن‍وس‏‫، ۱۳۸۳.

برای خواندن بیوگرافی و دیدن دست‌خط این نویسنده به صفحه‌ی شهریار مندنی‌پور در آرشیو نویسندگان بروید.