برای شرکت در قسمت قلم نو، داستان خود را به همراه نام و نام خانوادگی و درج تاریخ از طریق فرم زیر ارسال کنید.

 

*داستان هایی مورد قبول قرار می گیرند که تا ۴۵۰۰ کلمه باشند.

*شما در کمتر از سی روز نظر تایید یا رد پخش داستان خود را دریافت خواهید کرد.

فرم ارسال داستان

داستان شما به ثبت رسید!